До Апеляційного суду міста Києва 

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2А

тел.(044) 284-15-77

Через Печерський районний суд

м. Києва

                                                                                                          01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 42 А

 (044) 234-61-79

Апелянт (Позивач):   111111

ІПН: ____

Місце проживання: 02121, м. Київ,

________

тел. (________.

               Відповідач:   ТОВ «222222»,

Код ЄДРПОУ: ______,

Місце знаходження: 01021, м. Київ,

__________,

Третя особа: Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, Код ЄДРПОУ: 37401206) 01010 , М. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 19 тел. 044 280-87-23

Справа № _______

Позов немайнового характеру

Судовий збір: 704 (сімсот чотири) грн. коп.

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на рішення Печерського районного суду міста Києва від 16 листопада 2017 року у справі № ________

Рішенням Печерського районного суду міста Києва суду від 16 листопада 2017 року   у справі № ______, у задоволені позову 111111 до  Товариства з обмеженою відповідальністю «2222222» (код ЄДРПОУ: ______) про визнання трудових відносин припиненими – було відмовлено.

Однак, Позивач вважає, що Суд не в повній мірі з’ясував усі обставини справи та не дослідив і не надав належної оцінки наявним в матеріалах справи доказам, не сприяв повному, об’єктивному та неупередженому її розгляду, а тому рішення Суду є незаконним та необґрунтованим, й не відновлює (не захищає) порушені права Позивача.

За таких умов, Позивач вважає за необхідне скасувати рішення Печерського районного суду міста Києва від 16 листопада 2017 року у справі № ________ та прийняти нове рішення, яким задовольнити вимоги Позивача в повному обсязі, за наступних обставин:

«01» грудня 2011 р. між громадянкою України 1111111 та ТОВ «222222222» (код ЄДРПОУ: _____-), місце знаходження: _____ — було укладено трудовий договір (далі – Договір) (копія додається) про прийняття на посаду директора (керівника) підприємства ТОВ «222222».

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» Вищим  органом  товариства  з  обмеженою  відповідальністю  є загальні  збори учасників. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» дирекція  (директор)  підзвітна  загальним зборам учасників, організує  виконання  їх  рішень. Тобто, загальні збори учасників здійснюють управління товариством та реалізують право уповноваженого органу товариства усунути особу від виконання обов’язків члена виконавчого органу в будь який час і з будь яких підстав. Рішення про звільнення директора (керівника) приймається загальними зборами учасників.

Єдиним учасником ТОВ «222222» є «333333333» КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Адреса засновника: _______ (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань додається).

На даний час, учасник ТОВ «2222222» не займається та не опікується своїм товариством, ТОВ «2222222» найманих працівників не має (крім директора – Позивача), а також підприємством не виконуються поставлені економічні завдання, не ведеться підприємницька діяльність. Як наслідок, Позивач не виконує жодної роботи та не одержує заробітної плати. Позивач втратив матеріальну (економічну) та будь-яку іншу зацікавленість у перебуванні на посаді Директора в  ТОВ «2222222» та в трудових відносинах з ТОВ «2222222». Позивач бажає змінити місце роботи й  сферу діяльності. Крім того, ніякого зв’язку із засновником (учасником) ТОВ «222222» не має, що є перешкодою у вільному (прямому) звільненні Позивача з посади директора за власним бажанням (відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю (далі – КзПП), та є причиною звернення до суду. Дане право Позивача, як найманого працівника закріплене КзПП. Відповідно до ст. 38 КзПП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Припинення повноважень Позивача, як директора ТОВ «2222222», відповідно до Статуту належить Загальним зборам учасників. Згідно з п. 6.3. Статуту – директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників та організує виконання їх рішень.

З огляду на відсутність доходів (заробітної плати) від перебування на посаді директора ТОВ «222222» та незадовільного матеріального становища — «10» травня 2017 р. Позивач написав Загальним зборам учасників ТОВ «2222222» заяву про звільнення (копія додається) та надіслав її за юридичною адресою Товариства.  Лист із заявою про звільнення станом на «26» травня 2017 р. Товариством «22222222» отримано не було. «23» червня 2017 р. лист із заявою про звільнення було повернуто за зворотною адресою.

КзПП встановлює загальні вимоги до порядку розірвання трудових відносин, не враховуючи специфіку становища керівника господарського товариства. По суті, директор об’єднує в собі і статус найманого працівника (який визначається на підставі норм трудового права) і статус виконавчого органу господарського товариства (який визначається на підставі норм корпоративного права). Ні норми трудового договору,  ні положення Статуту не повинні погіршувати становище директора порівняно з тим  обсягом гарантій, наданих йому трудовим законодавством. Тобто, директор завжди може скористатися ст. 38 КзПП й ініціювати розірвання трудового договору за власним бажанням.

За змістом положень ст. 38 КзПП, ст. 145 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), ст. 58, 60, 62 Закону України «Про господарські товариства» праву директора на звільнення за власним бажанням кореспондує обов’язок учасників товариства розглянути заяву директора про звільнення, створити новий виконавчий орган та внести дані зміни в Єдиний державний реєстр.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці забороняється.

Розглядаючи справи, пов’язані із застосуванням даною норми, Конституційний суд України у рішеннях від 07.07.2004 р. № 14-рп/2004, від 16.10.2007 р. № 8-рп/2007, та від 29.01.2008 р. № 2-рп/2008 зазначав, що визначене ст. 43 Конституції України право на працю Конституційний суд України розглядає як природну потребу людини своїми фізичними і розумовими здібностями забезпечувати своє життя. Це право передбачає як можливість самостійно займатися трудовою діяльністю, так і можливість працювати за трудовим договором чи контрактом.  Свобода праці передбачає можливість особи займатися чи не займатися працею, а якщо займатися то вільно її обирати. За своєю природою право на працю є невідчужуваним і по суті означає забезпечення саме рівних можливостей кожному для його реалізації.

Уповноважений на звільнення директора орган ТОВ «22222222» проігнорував повідомлення Позивача про його звільнення і не розглянув по суті заяву Позивача про звільнення протягом передбачених законодавством строків, не виконав покладених на нього Статутом обов’язків  по створенню нового виконавчого органу.

З огляду на викладене, своєю бездіяльністю, яка виразилася в не розгляді та не вжитті заходів для прийняття рішення про звільнення Позивача в межах статутної діяльності Товариства, Товариством «2222222» були порушені трудові права Позивача, зокрема його право бути звільненим із займаної посади за власним бажанням, та право на вільне обрання місця роботи на власний розсуд.

Окрім цього, невнесення Відповідачем відповідних змін про звільнення з посади директора 1111111 до Єдиного державного реєстру свідчить про те, що Відповідач не визнає припинення трудових відносин з Позивачем та продовжує вважати його керівником Товариства.

Таким чином, право Позивача на звільнення з роботи з ініціативи працівника, передбачене ч.1 ст. 38 КзПП,  також право щодо вільного вибору праці було порушеним.

Також, під час розгляду справи в суді першої інстанції не розглядались підстави розірвання Договору, передбачені п. 8.1. Договору. Відповідно до п.8.1.4 Договору він може бути розірваний з ініціативи працівника у разі невиконання роботодавцем умов цього Договору, зокрема, не виплати заробітної плати. Згідно з п.8.2. Договору при достроковому розірванні Договору у разі невиконання, неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

Таким чином, на підставі п.8.1.4. Договору Позивач має право на розірвання трудових відносин з Відповідачем з ініціативи працівника.

Враховуючи вищевикладене,  відповідно до ст. 43 Конституції України, ст. 5-1, 22, 38 КзПП, ст. 58, 60, 62 Закону України «Про господарські товариства», ст. 145 ЦК України, статуту ТОВ «2222222», п. 8.1. Трудового договору,  керуючись ст. 3, 292, 294-296, 307, 309 ЦПК України,

ПРОШУ:

  1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду.
  2. Рішення Печерського районного суду міста Києва від 16 листопада 2017 року у справі №     757/46276/17-ц – скасувати.
  3. Прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги Ляховської Я.В. до ТОВ «222222» про визнання трудових відносин припиненими.
  4. Зобов’язати  державного реєстратора Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації провести державну реєстрації змін керівника ТОВ «222222»  (код ЄДРПОУ: _____), (звільнення 1111111) в ЄДР на основі рішення суду.

Додатки:

  1. Копія трудового договору від 01.12.2011р. (5 арк.).
  2. Копія апеляційної скарги для Відповідача і для третьої особи (8 арк.).
  3. Клопотання про залучення третьої особи до справи (1 арк.).
  4. Квитанція про сплату судового збору (1 арк.).
  5. Копія довіреності представника (1 арк.).

Апелянт (Позивач)  ________________  11111111

«24» листопада 2017 р.