ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

У статті «ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ» розглядається мета проведення аналізу матеріалів кримінальної справи слідчим, прокурором, суддею. Дається авторське визначення зазначеної діяльності та розкривається її зміст у взаємозв’язку із суддівської та прокурорської діяльністю при здійсненні правосуддя.

Ключові слова: аналіз кримінальної справи, прокурорський нагляд, кримінальне переслідування, судовий аналіз справи.

Постановка проблеми. Кримінальне провадження являє собою складну і комплексну діяльність значної кількості суб’єктів. Однією з основних причин слідчих і судових помилок, порушень законності, малої ефективності слідчих і судових дій часто є незнання методів аналізу матеріалів кримінальної справи (провадження), оцінки наявної інформації, невміння визначити цілі та завдання аналізу, отже, і його неправильне проведення.

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Протягом тривалого часу питання, повязані з метою і цілями аналізу матеріалів кримінальної справи, залишаються одними з найбільш дискусійних серед як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Ці питання у різні роки розглядали у своїх дослідженнях Н. А. Данилова, Г. А. Зорін, В. Т. Калмиков, К. А. Корсаков, Ю. А. Петров, В. В. Печерський та інші науковці [1,2,3,4,5,6]. Така невелика кількість робіт не дає підстав вважати, що тема достатньо вивчена, отже, її подальше дослідження слід вважати актуальним.
Метою даної статті є розгляд цілей аналізу матеріалів кримінальної справи різними учасниками кримінального провадження.
Основні результати дослідження. У науковій літературі аналіз прийнято вважати основним методом емпіричного вивчення будь-якої інформації шляхом розкладання об’єкта на складові частини, кожна з яких ретельно вивчається.

Аналіз може проводитися з різними цілями:

 • для вирішення питання слідчим про достатність приводів для початку розслідування;
 • для з’ясування слідчої ситуації у справі при прийнятті справи слідчим до виробництва від іншого слідчого;
 • при вирішенні питання про подальший напрямок розслідування (одним способом вчинені — якщо серійні злочини, один злочинець діє і ін. (так званий «метод кримінального аналізу слідчої обстановки»);
 • при вирішенні питання про достатність зібраних доказів і їх достовірності при вирішенні питання про закінчення розслідування і складання акту.

Аналіз також може проводитися прокурором при здійсненні процесуального керівництва розслідуванням, при вивченні справи при затвердженні обвинувального акту. Також може проводитися адвокатом при ознайомленні з матеріалами справи при закінченні слідства та ін.

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. Аспекти використання аналізу

Різним аспектам використання аналізу та інших методів наукового пізнання присвячено чимало наукових праць, значна частина з яких в галузі кримінального судочинства присвячена теоретико-прикладним питанням застосування криміналістичного аналізу (криміналістичної діагностики, порівняльного аналізу, пов’язаного з модельною інформацією) у правозастосовній практиці .

Так, на думку В.Г. Коломацького, зміст криміналістичного аналізу складають «дослідження і оцінка методами, засобами всієї сукупності інформації про факт (дії, події), імовірно містить ознаки діяння, визначеного кримінальним законом як злочин, а також особистості особи, яка вчинила діяння, і причинно-наслідкового зв’язку дій суб’єкта з наступними соціально небезпечними наслідками» [7].

При цьому автор відзначає можливість використання криміналістичного аналізу в оперативно-розшукової діяльності, в діях з боку обвинувачення і захисту при судовому розгляді кримінальних справ, а також в цивільному та адміністративному судочинстві.

Н.П. Кирилова і С.П. Кушніренко, вважаючи, що специфіка застосування методу криміналістичного розпізнавання визначається комплексом завдань, що вирішуються суб’єктами на різних рівнях пізнання злочину, зазначають, що вказаний метод може і повинен бути використаний не тільки для виявлення злочинів, але і при розслідуванні, проведенні загально наглядових прокурорських перевірок, а також при підтримці державного обвинувачення в суді [8, с. 112-114].

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. Слідча практика

Аналіз практики слідчої діяльності свідчить, що ефективність розслідування зростає вже у тому випадку, якщо слідчий, навіть не знаючи про роль питання в науковому пізнанні, інтуїтивно дотримується практики обговорення зі своїми колегами певних складних моментів у роботі по справі. Таким чином, він або відразу, відповідаючи на їхні запитання, краще усвідомлює наявні дані, або розуміння приходить по ходу його вільної розповіді, в процесі якого йому для точності і повноти викладу доводиться спочатку самому ставити перед собою певні питання і шукати відповіді на них і тільки потім формулювати відповідну інформацію слухачам. В цьому якраз і проявляється одне з гносеологічних значень питання, яке зумовлює будь-яке міркування, доказ і наукове викладення. У будь-якому з варіантів, припускаючи картину (добудовуючи в свідомості за допомогою питань модель) злочину, слідчий починає краще бачити і комплекс завдань, які стосуються доказування.

Проте, постановка ясних, чітких, визначених і криміналістично значущих питань — справа зовсім непроста, як це може видаватися на перший погляд. Складність полягає у тому, що на практиці багатьом слідчим не вистачає ані методологічних, ані суто криміналістичних знань. Постановка ж зазначених питань має велике значення в процесі пізнання, оскільки точне запитання багато в чому визначає успіх і правильність як наукового дослідження, так і розслідування.

З метою перевірки ролі питання для підвищення ефективності огляду місця події на полігоні Інституту підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників ГПУ багаторазово пророблялися науково-педагогічні експерименти.

Слухачам пропонувалося спочатку провести огляд так, як вони це звикли робити, а потім вивчити отриману інформацію. Після того, як вони переконувалися, що ефективність їх роботи є вкрай низькою, їм пропонувалося вирішити цю задачу ще раз, але вже використовуючи криміналістичні програми. Аналізуючи обстановку по питанню короткої типової програми, вони починали краще усвідомлювати завдання які стоять перед ними.

Наприклад, зустрівшись з необхідністю відповісти на питання про час вбивства, скоєного в приміщенні, слухачі починали звертати увагу на стан освітлювальних приладів, продуктів харчування, положення фіранок на вікнах, постільних речей, характер одягу на вбитого і на інші елементи обстановки, які будь-яким чином вказують на потрібну інформацію. При такому підході результативність їх роботи була завжди вищою.

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. Пізнавальна роль

Пізнавальна роль питання велика також стосовно будь-якої іншої слідчої дії, наприклад, допиту, як показує аналіз протоколів. Якщо слідчий не готовий до проведення цієї дії, не представляє ясно завдання допиту, якщо він не продумав, в якій редакції і послідовності повинні бути поставлені питання, то розраховувати на успіх не доводиться. У цьому випадку навіть якщо він строго дотримується вимог кримінально-процесуального закону про порядок допиту, після свідчень допитуваного він може, як правило, орієнтуватися тільки по відношенню до частини завдань, які підлягають встановленню. Найчастіше слідчий не здатний швидко і, головне, глибоко оцінити отримані відомості. Ряд важливих питань, які повинні бути поставлені, він неодмінно упустить. Таким чином, частина доказової інформації своєчасно не буде отримана. Надалі це викличе необхідність в повторному допиті або згубно позначиться на усій справі.

Вивчаючи матеріали по кримінальній справі, суб’єкти пізнавально-доказової діяльності судять не тільки про правильність зроблених висновків щодо обставин досліджуваної події, а й правильності, законності діяльності, що призвела саме до таких висновків. При цьому суб’єкти пізнавально-доказової діяльності також фіксують свою діяльність, з тим щоб наступні суб’єкти могли її перевірити.
Як відомо, критерієм істини є практика, але вивчення подій злочинного посягання і діяльності по його пізнання і встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, є індивідуальним і одиничним процесом, який не можна повторити.

Тому критерієм практики в судочинстві, і криміналістиці зокрема, є повторюваність висновків при вивченні одних і тих самих вихідних даних, але в різних умовах, на відміну від більшості галузей науки і практики, коли критерієм істини є повторюваність події при повторюваності умов. Інакше кажучи, критерієм істини є не повторюваність результатів дослідів при однакових вихідних даних, при дотриманні однакових умов і здійсненні одних і тих же дій у одного і того ж дослідника, суб’єкта пізнання, а повторюваність результатів при однакових вихідних даних, але при скоєнні різних дій, в різних умовах і у різних дослідників, суб’єктів пізнання.

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. Методи аналізу

Криміналістичний метод факторного аналізу розроблений професором Г. А. Густовим. Їм створена технологія методу, в якості інструментів виступають програми і моделі [9].

Факторний аналіз, як правило, використовується в цілях вивчення обстановки скоєного злочину, виявлення в складній ситуації, коли наявні в розпорядженні матеріали не дозволяють висунути версію про найбільш важливому в плані розкриття злочину обставину — спосіб вчинення злочину.

По суті, факторний аналіз — це метод виключення. Він дозволяє зробити висновок про неможливість використання винними того чи іншого способу злочину, а значить, його застосування не тільки звільняє від непотрібної роботи, але одночасно наближає до висновку про спосіб злочину. Отримані за допомогою факторного аналізу судження про об’єктивну можливості тієї чи іншої поведінки злочинця є версією, що визначає напрямок подальшого пошуку. Висновок же про спосіб злочину можна зробити лише після перевірки версії на підставі фактичних даних, що вказують на використання винним даного способу.

Таким чином, процес пошуку методом факторного аналізу, як і при традиційному пошуку, завершується виявленням ознак способу злочину, достатніх для достовірного висновку про його використанні винним, але при цьому підході мова йде про виявлення ознак конкретного способу злочину, що полегшує організацію розслідування.

Факторний аналіз дозволяє цілеспрямовано виявляти умови, які не тільки вплинули на минулу та справжню діяльність, а й ті, які будуть визначати майбутню діяльність конкретного суб’єкта в залежності від його індивідуальних якостей. Це дає можливість після пізнання якісних характеристик суб’єкта змоделювати обстановку і ті її фактори, які визначать поведінку суб’єкта і в яких він поведе себе строго певним чином. Це знання допоможе не тільки прогнозувати розвиток подій, але шляхом створення певної обстановки (ситуації) або окремих факторів управляти поведінкою конкретної особи або групи осіб.

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. Стадії кримінального процесу

Підготовка кримінальної справи до судового засідання є стадію кримінального процесу, в якій суддя одноособово в установленому законом порядку (в умовах попереднього слухання або без його проведення) вирішує питання, що підлягають з’ясуванню по кримінальній справі, яка надійшла до суду.

Стадія призначення судового засідання по відношенню до досудового розслідування є стадією контрольною, перевірочною, а по відношенню до судового засідання — стадією підготовчою. Відповідно вона й займає проміжне місце між ними.

З метою здійснення підготовки справи до судового розгляду суддя повинен вжити всіх заходів до його організації, до забезпечення ефективного правосуддя. З цією метою законодавець передбачив ряд заходів, які необхідно виконати в стадії підготовки справи до судового розгляду.

Організаційно-підготовча частина судового розгляду включає розумову діяльність і дії, спрямовані на підготовку та вирішення низки питань. Це діяльність, як і вся організація в цілому, носить утворює і забезпечує характер. Вирішуючи основну задачу — можливість слухання даної справи в суді, суддя визначає модель майбутнього судового розгляду. В цьому і полягає утворює завдання організаційно — підготовчої частини судового розгляду. Що стосується забезпечення складової, то вона включає різні ряди питань, що стосуються створення умов для призначеного слухання: місця, часу та ін. Питання, що носять процесуальний характер (запобіжний захід і ін.) до організації не належать. Але вони пов’язані з чисто організаційно — підготовчими діями. У будь-якій діяльності всякому рішенню передує ознайомлення, вивчення і правильна інтерпретація різних даних. Чи не є в цьому сенсі винятком і судова діяльність. Для того щоб уникнути серйозних помилок, необхідно детальне вивчення матеріалів справи, що дозволить суду з найбільшою віддачею здійснити всю сукупність своїх повноважень по організації судового розгляду.

Після повного вивчення матеріалів справи судді, слід визначити коло питань, в яких йому необхідно чітко орієнтуватися. Тільки при дотриманні цих умов дії по організації судового розгляду будуть носити комплексний характер. Важливо при цьому підкреслити, що сумлінне ставлення суддів до вивчення справи є, звичайно, неодмінною умовою і має велике значення. Але цього ще недостатньо. Потрібно умілий підхід до вивчення справи, кваліфікований аналіз всіх матеріалів і оволодіння методикою вивчення справи.

Дійсно, будь-яка діяльність починається зі збору, обробки інформації та закінчується отриманням інформації, яка є вихідною для подальших дій. Розробка цілей і завдань, вибір рішень, організація їх виконання, контроль виходять з отриманої інформації і завершуються новою інформацією. Отже, організація судового розгляду залежить від отриманої при вивченні матеріалів справи інформації.

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. Судова практика

Судовою практикою вироблено кілька способів вивчення матеріалів справи. Відповідно до одного з них вивчення справи повинно починатися з ознайомлення з обвинувальним висновком та постановою про притягнення як обвинуваченого [10].

На думку інших, спочатку вивчається постанову про порушення кримінальної справи, а потім послідовно прочитуються всі матеріали в тому порядку, в якому вони знаходяться в справі [11]. Слід підкреслити, що незалежно від обраного способу головуючий зобов’язаний вивчити справу в повному обсязі, прочитавши кожну його сторінку і кожен документ. При цьому важливо усвідомити всі обставини справи, які будуть досліджуватися судом. Для цього в необхідних випадках слід звертатися до спеціальної літератури, інструкцій, технічним описам, нормативним актам, оглядам судової практики, керівними роз’ясненнями судових органом з питань, які належить вирішувати в судовому порядку.

Підвищується ретельність при вивченні доказів, що обґрунтовують обставини, що входять до предмету доказування.

Справді, щоб прийняти те чи інше рішення, необхідно попередньо по можливості отримати достовірну інформацію про стан проблеми, яку передбачається розв’язати, про наявність відповідних ресурсів, готовності людей і т.д. Тільки на основі глибокого вивчення вихідних даних можна прийняти обґрунтоване а, отже, і здійсненне рішення.

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. Висновки

Аналіз матеріалів кримінальної справи проводиться прокурором при здійсненні процесуального керівництва розслідуванням, при вивченні справи при затвердженні обвинувального акту. Також, проводиться адвокатом при ознайомленні з матеріалами справи при закінченні слідства та ін. Вищесказане і обумовлює центральне місце дослідження матеріалів кримінальної справи у системі кримінального судочинства.

ЦІЛІ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. Список літератури

 1. Печерский В. В. Основы анализа материалов уголовного дела: практ. пособие [для студентов юрид. фак.] / В. В. Печерский, В. Т. Калмыков, Н. В. Калмыкова ; под общ. ред. А. В. Дулова. — Мн.: Тесей, 2005. — 301, [2] c.
 2. Данилова Н.А., Николаева Т.Г. Теоретико-прикладные аспекты анализа прокурором материалов уголовного дела // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: материалы Международной научно-практической конференции (1-2 ноября 2013 г.). Выпуск 10. — В 2 ч. — Ч. 2. — Тюмень: ТГАМЭУП, 2013. — С. 77-80.
 3. Данилова Н.А., Прокофьева Н.В. Анализ прокурором материалов уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном сотрудником право охранительного органа // Криминалистъ. — С.-Пб.: Изд-во С.-Петерб. юрид. ин-та Академии Ген. прокуратуры РФ, 2012, № 2 (11). — С. 79-85.
 4. Калмыков Н.В. Основы анализа материалов уголовного дела. Практическое пособие / Калмыков В.Т., Калмыков Н.В., Печерский В.В.; Под общ. ред.: Дулов А.В. — Минск: Тесей, 2005. — 304 c.
 5. Корсаков К. А. Методы научного познания в уголовном судопроизводстве: Конспект лекций. СПб., 2004. 68 с.
 6. Петров Ю. А., Никифоров А. Л. Логика и методология научного познания. М., 1982. С. 184 (см. подробнее: Ракитов А. Теория, организация и проектирование исследовательских систем // Вопросы философии. 1971. № 3).
 7. Коломацкий В. Г. К истории криминалистического обеспечения расследования преступлений / В. Г. Коломацкий // Информационный бюллетень. – № 13. – М., 2001. – С. 19– 25. – (По материалам криминалистических чтений „Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью”).
 8. Кирилова Н.П., Кушніренко С.П. Використання методу криміналістичного розпізнавання в боротьбі зі злочинами, вчиненими в сфері кредитування // Проблеми криміналістичного розпізнавання: матеріали Всеук. наук.-практ. конф. 23 квітня. 2014 г. — Одеса, 2014. — С. 112-114.
 9. Густов Г. А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации: Факторный анализ: Учебное пособие: В 2 ч. Л., 1985.
 10. Печерский В. В. Основы анализа материалов уголовного дела: практ. пособие [для студентов юрид. фак.] / В. В. Печерский, В. Т. Калмыков, Н. В. Калмыкова ; под общ. ред. А. В. Дулова. — Мн.: Тесей, 2005. — 301, [2] c.
 11. Кримінально-процесуальне право України. / Відп. ред. Лупинска П.А. — К., 2014. — С. 360.

Юридическая компания «ВИКТОРИЯ ЮРБИЗНЕС ГРУПП» работает с 2011 года. За семь лет работы на всеукраинском рынке компания приобрела репутацию надежного партнера. Мы завоевали доверие тысяч клиентов. В нашем штате работают опытные юристы и адвокаты которых отличает доскональное знание законодательства и высокий уровень интеллекта.

Нам доверяют юридическое сопровождение как украинские, так и зарубежные компании.

ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

Юридическая компания
«ВИКТОРИЯ ЮРБИЗНЕС ГРУПП»
Киев, ул. Круглоуниверситетская 2/1 Б;
тел. (044) 361-34-63,
(067) 549-57-10
emailvika.ubg@gmail.com
веб сайт: 
https://www.viktoria-group.com.ua